HOTEL TÝNEC, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

Článek 1 – Předmět všeobecných podmínek

Článek 2 – Rezervace pobytu

Článek 3 – Práva a povinnosti smluvních stran

Článek 4 – Platební podmínky

Článek 5 – Odstoupení od smlouvy

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ze strany hosta

 1. Hotel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před sjednaným dnem nástupu na pobyt.
 2. Při zrušení rezervace 29–15 dnů před sjednaným dnem nástupu na pobyt bude jako storno poplatek účtováno 30 % z celkové ceny služeb dle potvrzené rezervace.
 3. Při zrušení rezervace 14–3 dny před sjednaným dnem nástupu na pobyt bude jako storno poplatek účtováno 60 % z celkové ceny služeb dle potvrzené rezervace.
 4. Při zrušení rezervace 2 až 1 den před sjednaným dnem nástupu na pobyt nebo v den nástupu na pobyt bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny služeb.

Článek 6 – Reklamace

Článek 7 – Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

Ubytovací řád

HOTEL TÝNEC, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host ubytovaný v Hotelu Týnec.
 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných (předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas) nebo se zaregistrovat přes on-line aplikaci.
 3. Ubytování hostů se provádí v provozní době recepce hotelu – Turistického informačního centra Týnec nad Sázavou nebo lze využít on-line check-in a vydání klíče přes výdejový box prostřednictvím kódu zaslaného SMS nebo e-mailem.
 4. Nástup na ubytování je možný od 14:00 hodin, pokoj je rezervován do 16 hodin.
 5. Úhradu za ubytování a služby spojené s ubytováním (smluvní cenu) je host povinen zaplatit nejpozději při nástupu na ubytování za celou dobu ubytování, není-li domluveno jinak. Při nenastoupení ubytování platí storno podmínky.
 6. V den skončení smluvené doby ubytování je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10:00 hodin a předat klíče na recepci hotelu. Ztráta klíče od pokoje je ubytovanému účtována částkou ve výši 800,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti/platební kartou při předání pokoje na recepci. V případě, že částku neuhradí, bude mu vystavena faktura na tuto smluvní pokutu.
 7. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování přiděleny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory. V celém objektu hotelu je nutno dodržovat čistotu a pořádek.
 8. Ubytovaný host je povinen užívat prostory přidělené mu k ubytování řádně, nepoškozovat vybavení hotelu, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů, hotel má právo vyžadovat po něm náhradu škody.
 9. Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení. S těmito předpisy má možnost se host seznámit v elektronické podobě na webu hotelu nebo ve směrnicích umístěných na pokojích.
 10. Při každém odchodu z pokoje je ubytovaný host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a zamknout dveře od pokoje.
 11. Ubytovaný host je povinen dodržovat v ubytovacích prostorách dobré mravy, udržovat pořádek a respektovat práva ostatních ubytovaných. Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 hodin do 7:00 hodin.
 12. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů. Host je povinen vždy zamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel nahradí škodu na věci, kterou host vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě na věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena. To platí i tehdy, byla-li věc za tím účelem ubytovatelem převzata. Prokáže-li ubytovatel, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že škodu způsobil ubytovaný nebo osoba, která ubytovaného z jeho vůle provází, povinnosti k náhradě škody se zprostí. Povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla zaparkovaná na parkovišti Hotelu, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata, ledaže je ubytovatel převzal do úschovy. Nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět.
 13. V celém objektu hotelu je zákaz kouření.
 14. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a nemají uhrazenou cenu za ubytování. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit hotelu neprodleně po tomto zjištění v hotovosti/platební kartou smluvní pokutu, a to dvojnásobek ceny za ubytování za každou osobu a noc.
 15. Zvířecí hosté budou ubytováni jen po předchozí domluvě ubytovaného a hotelu.
 16. V prostorách hotelu není dovoleno držet zbraně jakéhokoliv druhu.
 17. Porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno okamžitým vypovězením smlouvy o ubytování za strany hotelu bez nároku na vrácení ceny za ubytování.

Přejeme Vám příjemné chvíle pobytu.

V Týnci nad Sázavou dne 1. ledna 2022

……………………………………………

Václav Pošmurný, Kulturní centrum Týnec